'Memleketin HÜDA PAR'a İhtiyacı Var'

HÜDA PAR’ın 'Memleketin HÜDA PAR’a İhtiyacı Var' sloganıyla Ankara'da düzenlediği 4’üncü Olağan Büyük Kongresi'nde öne çıkan mesajları sizinle paylaşıyoruz.

'Memleketin HÜDA PAR'a İhtiyacı Var' sloganıyla yapılan HÜDA PAR'ın 4’üncü Olağan Büyük Kongresi'nde öne çıkan mesajlar:

1-"Rabbimizin bize takdir ettiği bu coğrafyada, birlikte yaşamak durumunda olduğumuz bu toplumda, görev ve sorumluluğun bilinciyle halkımıza hizmet etmek ve başta idareciler olmak üzere hakkı ve sabrı tavsiye etmek üzere bu yola çıktık."

2- "HÜDA PAR olarak yolunda gitmeyen, halkımıza zarar veren, inancımıza ve medeniyet değerlerimize aykırı olan hiçbir uygulamaya razı olmadığımızı dile getirdik, getiriyoruz. Allah’ın izniyle her türlü zulüm, haksızlık ve usulsüzlüğe razı olmadığımızı haykırmaya devam edeceğiz.”

3- “Teknoloji ve şehirleşmenin getirdiği yeni imkân ve şartlar ne kadar değişirse değişsin aileye olan ihtiyacı ortadan kaldırmadığı gibi ailede huzur ve güveni temin eden değerler de varlığını ve önemini korumaya devam edecektir.”

4- “İstanbul sözleşmesi ve buna bağlı olarak çıkarılan yasalar ile uluslararası kurum ve kuruluşlar doğrudan aile kurumunun temellerini yıkmaya yönelik yapılan sinsice saldırılardır. 6284 sayılı yasadaki toplumun örf-adet ve hassasiyetine uymayan hükümler acilen lağvedilmelidir.”

5- “Kadını ve çocuğu koruma adına Medeni Kanun, Ceza kanunu ve diğer mevzuatlarda yapılan düzenlemelerle nikâhsız birliktelikler teşvik edilirken karşılıklı rıza ile kurulan mutlu aileler kadının yaşının küçüklüğü bahanesiyle dağıtılmaktadır.”

6- “Erkekler yürütemediği evlilikler sonucu ömür boyu nafaka ödemek zorunda kaldığı için bir daha evlenme imkânını kaybetmektedir. Toplum yapımıza ve örfümüze uymayan ömür boyu nafaka düzenlemesi bir an evvel kaldırılmalı ve değerlerimize uygun hale getirilmelidir.”

7- “Allah’tan korkan, ahirete inanan, hesap vermekten kaçamayacağı bir Mahkeme-i Kübra’nın varlığına inanan bir nesil yetişmediği müddetçe ne erdemli ve ahlaklı bir toplum oluşur ne de iktisadi ve sosyal hayat düzene girer.”

8- “Eğitim sistemi seküler, manayı inkâr eden, materyalist, darvinist düşünceden kurtarılmadığı sürece sistemdeki yozlaşmalar ve bozulmalar devam edecek; haksızlıklar, rüşvet ve yolsuzluklar da bitmeyecektir.”

9-“Maddeci ve hedonist batı eğitim sistemi taklit edildiği için yüzyıllarca dünyaya medeniyet değerleri kazandıran; ilimde, sanatta, teknolojide ve edebiyatta dünyaya öncülük eden bu toplum, yüzyıldır bir değer üretememiş, taklit ettikleri batıdan fersah fersah geride kalmıştır.”

10- “Kültür, örf ve adetler toplumların özüdür. Ya bunlara sahip çıkarsınız ya da yok olursunuz.

İslam Medeniyeti yardımlaşma/dayanışma üzerine kurulu bir medeniyettir. İslam dünyası 19. asra kadar iktisat alanında da diğer toplumlara göre çok ileri bir seviyeye ulaşmıştır."

11-“Beşeri ideolojiler ve modern iktisat sistemleri sürekli kavga, savaş, yıkım ve buhranlar üretmiştir. Komünist ve sosyalist iktisat düzenleri vadettiklerinin tam tersine kapitalist ve emperyalist mahiyete dönüşmüş, liberal anlayışlar komünizmden daha dayatmacı hal almıştır.”

12- “Özgür ve liberal bir dünya kurma söylemleriyle oluşturulan uluslararası fonlar, kuruluşlar ve sair kurumlar sömürge düzeni haline gelerek tüm insanlığı birkaç kişilik bir elit sınıfın hizmetine sunmaya çalışmaktadır.”

13-“İktisat ilmi inanç ve ibadetlerden ayrı düşünülemez. Bir toplumun dini ne ise dini ritüelleri de iktisadi hayatı da buna göre şekillenir. Maalesef bir asırdır ülkemizde, iktisadi düzenlemelerde de toplumun inancına aykırı olarak katı bir kapitalist sistem uygulanmaktadır.”

14-“Bu ülkenin dindar Müslüman evladına sorma ihtiyacı bile duyulmadan iktisadi hayatın merkezine faiz yerleştirilmiştir. Ki faiz bu milletin inancına göre Allah’a karşı harp ilan etme anlamına gelmektedir. Bu sistemin iflah olma, topluma huzur/refah getirme ihtimali var mıdır?”

15-“HÜDA PAR’ın iktisat anlayışında kapitalist sistemde olduğu gibi para mal olarak alınıp satılamaz. HÜDA PAR’ın iktisat sisteminde işçi ile işveren birbirinin rakibi değil, birlikte çalışan iş ortaklarıdırlar. Sermaye sahibi işçiye, işçi de sermaye sahibine muhtaçtır.”

16- “HÜDA PAR’ın iktisat sisteminde sınıf çatışması yoktur, sosyal barış vardır. Sınıflar birbirinin rakibi değil dayanışma içeresinde olan meslek erbabıdırlar.

HÜDA PAR’ın iktisat sisteminde tembellik yoktur. Parası olan herkes parasını mal & hizmet üretimine sokmak zorundadır"

17-“Aç olan asgari ücretliden vergi alınmaktadır. Bunun sosyal devlet anlayışıyla izah edilebilecek bir tarafı yoktur.

HÜDA PAR’ın sosyal devlet anlayışında devlet; temel ihtiyaçlarını karşılayamayan bütün vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak zorundadır."

18-“Temel ihtiyaç maddelerini karşılamaktan aciz olan bir insandan vergi alınmaz.

HÜDA PAR olarak; asgari ücret tespit edilirken, çalışanın ve ailesinin temel ihtiyaçlarının da hesaba katılması ve her türlü vergiden muaf tutulması gerektiğini dile getiriyoruz.”